Tag: معنی شناسی

ارجاع، مصداق های واقعی و مصداق های گفتمانی بهلول علائی نظریه ی ارجاع مستقیم در مورد برخی مسائل معنی شناختی، از جمله ی مسأله ارجاع به لاوجود و مسأله ی  جایگزینی اسامی خاص هم-مرجع در جمله های نگرش گزاره ای با مشکل مواجه می شود؛ زیرا تنها چیزی که در این نظریه معنی یک عبارت […]

دلالت مصداقی و دلالت مفهومی قبلا گفتیم که دو نوع دلالت وجود دارد دلالت درون زبانی یا دلالت مفهومی و دلالت برون زبانی یا دلالت مصداقی در حال حاضر ما با دو گونه معنی شناسی سرو کار داریم یکی که به نظام معنایی زبان می پردازند و با دلالت های مفهومی سرو کار دارد و […]