Tag: مفهوم خدا

خدا در اندیشه غرب دکتر بیژن عبدالکریمی    این مقاله به تاریخ «مفهوم خدا در غرب » می پردازد و تصویر سنتی از خدا را با خدایی که از دل جهان بینی مدرن برمی خیزد، مقایسه می کند.   به یک اعتبار و به یک معنای بسیار محدود و خاص، تمام تاریخ تفکر بشر، از […]

خدا، از مفهوم تا مدل های معرفتی (تمایز و ارتباط مفهوم، تصور و تصویر خدا و نقش روش شناختی مدل ها در ادراک خدا) سیده زهرا حسینی احد فرامرز قراملکی با توجه به اینکه در پژوهش های مختلف، در اطلاق بر برداشت های ذهنی از خدا به تعبیر «مفهوم خدا»، «تصور خدا» و «تصویر خدا» اغلب […]

نسبت الهیات سلبی با رویکردهای گوناگون درباره مفهوم خدا دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی تصورات و رویکردهای گوناگون به مسئله «خدا» در الهیات و فلسفه غرب از یونان تا دوره جدید از چشم انداز الهیات سلبی قابل بررسی است. این مفاهیم و رویکردها با وجود اشتراک در اینکه از دیدگاه الهیات سلبی امکان بازخوانی دارند، […]