Tag: منصور حسامی

  بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان پروانه رجبی نژاد منصور حسامی چکیده در ازدحام دگرگونی های هنری سده ی بیستم، آثار نقاشی نیز »عنوان « های گوناگونی به خود پذیرفته اند؛ در بررسی این عنو ن ها با گذر از علل انتخاب آنها، نقش عنوان در […]