Tag: منطق دیالوگ

تفکر آیندۀ ما ایرانیان چه ربط و نسبتی با اندیشه های فردید دارد؟ دکتر بیژن عبدالکریمی در جامعه ما چالش ها و منازعات بسیاری حول شخصیت فردید وجود دارد که خود این منازعات نشان از انحطاط روزگار ما است؛ انحطاطی که هم ما و هم جامعه، هم دانشگاه ها و هم حوزه روشنفکری ما را […]