Tag: منظور شناسی زبان

کاربرد شناسی یا منظور شناسی زبان      Pragmatics این مبحث شامل نگرش ها و اعتقادات سخنگو و مراتب درک سخنگو از جمله و دانش او از نحوه استفاده از زبان برای تبادل اطلاعات است. بنابراین در کاربرد شناسی زبانمعنای یک جمله در بافت مورد نظر است. در بسیاری از موارد کاربرد شناسی مطالعه معنای غیر قابل […]