Tag: مهاجرت

من بیشتر به فرهنگ های انسانی اعتقاد  دارم تا به فرهنگ های ملی که فرهنگ های سیاسی و مقطعی هستند. (از آن سال های پرشور پاریس…گفتگو با ناصر فکوهی)     تصویر: دانشجویان معترض بر فراز برج باستیل پاریس زهره روحی : با تشکر از اینکه دعوت به گفتگوی ما را پذیرفتید ، این مصاحبه […]

فضای پایان انسان در شکل انسان دکتر بیژن عبدالکریمی من فضای زندگی امروز را در چند ویژگی توصیف می کنم. شاید مهم ترین عنصری که بتوان برای فضای حاکم امروز بیان داشت این است که جهان کنونی، جهان “فرامتافیزیک” است؛ همه نظام های متافیزیکی پیشین فروپاشیده و هیچ نظام فکری نداریم که بتواند به ما […]