Tag: مهدی اخوان ثالث

تحلیل گفتمان اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در اشعار مهدی اخوان ثالث براساس رویکرد ون دایک حلیمه میراحمدی دکتر اطهر تجلی اردکانی در این مقاله، در هم تنیدگی اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در برخی از اشعار مهدی اخوان ثالث با نگاهی بر تحلیل گفتمان انتقادی و بر اساس مربع ایدئولوژیک ون دایک بررسی شده […]

معنا، زبان و تصویر در شعر “آخر شاهنامه” از مهدی اخوان ثالث (م. امید) علی نوری احمد کنجوری “آخر شاهنامه” نام شعری است از سروده های اخوان ثالث که در مجموعه ای با همین عنوان، در سال ۱۳۳۸ منتشر شد. این مجموعه، حاوی سروده های دوره میانه شاعری اخوان است که سروده های سال های […]