Tag: مهدی قوام صفری

جهان های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه مصطفی زالی روح الله عالمی مهدی قوام صفری ظهور مفهوم جهان های ممکن در فلسفه ی تحلیلی معاصر و تأثیر فراوان آن در غلبه بر تشکیک تجربه گرایی جدید مبنی بر نفی منطق وجهی، به مباحث فراوانی پیرامون ماهیت این مفهوم منجر شده است. […]

جهان های ممکن در اندیشه پلنتینگا و مفهوم نفس الامر در فلسفه اسلامی مصطفی زالی روح الله عالمی مهدی قوام صفری اگر چه به نظر می رسد مفاهیم ضرورت و امکان (مفاهیم وجهی) مفاهیم جدایی ناپذیر مابعدالطبیعه هستند، فلاسفه تجربه گرا به طور سنتی این مفاهیم را مورد نقد قرار داده اند. در قرن بیستم نیز […]

افراد بین جهانی یا افراد محدود به جهان نگاهی به نظریۀ همتاهای لویس و پاسخ پلنتینگا به آن مصطفی زالی روح الله عالمی مهدی قوام صفری یکی از پرسش های ذیل مسأله جهان های ممکن آن است که آیا یک فرد در بیش از یک جهان وجود دارد؟ گروهی مانند دیوید لویس وجود فرد در […]