Tag: مهرناز شیرازی عدل

دیدگاه از منظر زبان شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی   مهرناز شیرازی عدل دکتر فرهاد ساسانی   دیدگاه در زبان شناسی ساختاری نقش مهمی در تعبیر صحنه ها ایفا می کند. این نکته که هر بیننده یا گوینده صحنه ی مورد بحث را چگونه تعبیر می کند، به دیدگاه او درباره […]