Tag: مهرورزی

دین، امر قدسی و مهرورزی ویلهلم دانکا (ویراستار)   فصل پنجم     مسألۀ مهرورزی در عرفان و بازتاب آن در فرهنگ ایرانی[۱] نوشتۀ سیّد جواد میری ترجمۀ معصومه بوذری مقدمه مفهوم مهرورزی[۲] در همه ادیان جهان و بسیاری از سنت های فلسفی و عرفانی از مهمترین مفاهیم است. مسئله مهرورزی کلاً در سنت های […]