Tag: مهشید الوندی

معناشناسی زبان شناختی و معناداری در گزاره های دینی مهشید الوندی جواد طاهری یافتن یک تبیین جامع و عام که قدر مشترک تمامی مسائل علم معناشناسی باشد بسیار دشوار می نماید اما در این باب تلاشهایی هم صورت گرفته است. این مقال در صدد است که با بهره گیری از برخی مباحث عام تر که […]