Tag: مهشید میرفخرایی

روایتی از اسطورۀ آفرینش در ایران مهشید میرفخرایی   بنا بر اساطیر زردشتی، مجموع عمر جهان دوازده هزار سال است که سه هزار سال از آن به آفرینش مینوی و نُه هزار سال به آفرینش مادی می گذرد. در سه هزاره اول، آفرینش امشاسپندان، ایزدان و دیگر چیزها صورت می گیرد یعنی تنها نماد و […]