Tag: موسی اکرمی

ادوارد جاناتان لو و امکان [پذیری] مابعدالطبیعه موسی اکرمی پس از ستیز چندین دهه ای اثبات گرایی منطقی و فلسفه تحلیلی با مابعدالطبیعه، اینک شاهد روی آوری شماری از فیلسوفان تحلیلی به مابعدالطبیعه هستیم که نه تنها آن را ممکن، بلکه گریزناپذیر می دانند. ادروارد جاناتان لو در یک طرح گسترده آکادمیک، در کتابی که […]