Tag: مولوی

عالم خیال در نظر مولوی و ابن عربی همایشی در مادرید اسپانیا به منظور بزرگداشت مولوی و ابن عربی برگزار گردید. اساتید شرکت کننده از ایران در این همایش؛ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی و استاد سید محمد خامنه ای بودند. این متن سخنرانی استاد ابراهیمی دینانی است: محی الدین عربی و جلال […]

مولوی و هرمنوتیک فلسفی عبدالله نصری برای فیلسوفان هرمنوتیک، مسأله فهم اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از آنها فقط به فهم متن و تفسیر و تأویل آن توجه دارند؛ امّا قلیقی چون هایدگر و گادامر خود مسأله فهم را مورد موشکافی قرار داده اند. به بیان دیگر برای آنها هستی شناسی فهم و شرایط حصول فهم […]