Tag: مکتب پیش آریایی

پاسخی به پرسش درباره مکتب پیش آریایی   علیرضا حسن زاده، بهار مختاریان   توضیح: آقای علیرضا حسن زاده، پرسشی را از خانم بهار مختاریان در حوزه اسطوره شناسی مطرح کرده بودند که در زیر این پرسش و پاسخ را می خوانیم. پرسش: سر کار خانم مختاریان یادداشت جذابی را در خصوص مصاحیه من و خانم […]