Tag: میثم صداقت زاده

بازسازی مفهوم فرهنگ بر اساس مبانی حکمت متعالیه میثم صداقت زاده فهم دقیق آنچه فرهنگ خوانده می شود در علوم انسانی اهمیتی فراوان دارد. این مفهوم در غرب مدرن مسیری پر پیچ و خم را پیموده که برای پی بردن به معنای آن باید از این مسیر آگاه بود.   چنان که برخی گفته اند، […]