Tag: میرداماد

    دو فیلسوف، یک فلسفه در باب میرداماد و میرفندرسکی غلامحسین ابراهیمی دینانی میرداماد و میرفندرسکی هر دو از حکمای عصر صفوی و معاصر یکدیگر بودند. عصر صفوی یکی از اعصار مشعشع این کشور است که بستر ایجاد تمدنی را فراهم ساخته و تا سال ها تأثیر به سزایی داشتند. امّا این دو شخصیت […]