Tag: میمسیس

زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین؛ دقیقه ای در اندیشگان تئودور آدورنو حسین افراسیابی سجاد ممبینی پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی، به دریافت بنیان های معرفتی آن نوع زیبایی شناسی مد نظر آدورنو بپردازد که به سبب طرد همسان انگاری نهفته در آن، می توان از آن به […]

بازنمایی از مجموعۀ “واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی” علی اصغر قره باغی در همین آغاز باید به این نکته اشاره کرد که هر تعریف و توصیفی از بازنمایی به دست داده شود، اشکالات و کاستی های خود را دارد. این اشکالات از آن جهت است که مفهوم بازنمایی، شکلی بسیار انعطاف پذیر دارد و به […]

شعر و محاکات (میمه سیس) هانس گئورک گادامر ترجمه محمد سعید کاشانی هنر را تقلید طبیعت خواندن آموزه ای است که منشأی قدیمی دارد و وثاقت آن دارای بداهت ذاتی است. امّا نقش خاص این آموزه را در سیاستهای هنر تنها زیبایی شناسان کلاسیسیست عصر جدید مطرح کردند. کلاسیسیسم فرانسوی، همراه با وینکلمان و گوته، […]

  خوانش پل ریکور از میمسیس محمد حسین خسروی مسعود علیا این مقاله در پی آن است که خوانش پل ریکور، فیلسوف فرانسوی، از مفهوم میمسیس را، که در زمرۀ مهمترین و بحث انگیزترین مفاهیم در تاریخ فلسفه ی هنر است، بررسی و تحلیل کند و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چگونه ریکور […]