Tag: نادر شهریوری (صدقی)

بیهودگی و زبان در آثار اوژن یونسکو نادر شهریوری (صدقی) اوژن یونسکو مرد غمگینی بود؛ شاید به همین دلیل طنزنویس بزرگی بود. او که به پوچ گرایی شهرت دارد، تلقی ویژه ای از پوچی ارائه می دهد که با تلقی رایج تفاوت دارد. معمولا پوچی، زیستن در جهانی تعبیر می شود که همه ی معانی […]