Tag: ناسیونال سوسیالیسم

هیدگر و ناسیونال سوسیالیسم نوشتۀ تام راکمور ترجمۀ فضل الله پاکزاد هدف این نوشتار ایفای سهمی در فهم سرشت و مفهوم نازیسم هایدگر است. بحث درباره پیوند هایدگر با ناسیونال سوسیالیسم، که طی چندین دهه به نحوی مغشوش و پراکنده درگرفته بود، اخیرا با انتشار کتاب ویکتور فاریاس با عنوان هایدگر و نازیسم (Heidegger et […]