Tag: نامعنا

  معنا، نامعنا و کثرت معنا   دکتر فرزان سجودی قبل از شروع بحث لازم است تأکید کنم که آنچه در پی می آید، در حوزه ی مطالعات زبانشناختیِ کلام می گنجد و نه زیباشناسی؛ هرچند می تواند دستاوردهایی در مطالعات زیباشناختی داشته باشد. کلید واژه های اصلیِ این بحث عبارتند از: معنا، نامعنا، کثرت […]