Tag: نان و آزادی

نان و آزادی آلبر کامو اگر همه خشونتها و تعدی های گوناگونی را که در برابر چشم ما وجود دارد جمع کنیم، به دورانی می رسیم که در اروپای زندانساز و زندانبان، جز خود محافظان زندانها هیچ کس در آزادی به سر نمی برد. آن گاه همین زندانبانها نیز همدیگر را زندانی می کنند، و […]