Tag: نجف دریابندری

مجتبی مینوی؛ پژوهشگر ستیهنده … این کتاب را رشید یاسمی با عنوان «ایران در زمان ساسانیان» ترجمه و چاپ کرده و با کتاب «شاهنشاهی ساسانیان» فرق دارد. در کتاب شاهنشاهی ساسانیان، وضع دولت و ملت و دربار در زمان ساسانیان بررسی می شود. من درباره کتاب «ایران در زمان ساسانیان» باید بگوییم که ترجمه این […]