Tag: نسبی گرایی

آیا نسبی‌گرایی امری است خودمتناقض؟ صدرا معصوم زاده طرح مسأله: شاید یکی از بیش‌ترین پاسخ‌هایی که در مقابل عبارت‌های نسبی‌گرایانه )و به تبع آن پلورالیستیک و تکثرگرایانه( مطرح می‌شود را بتوان چنین صورت‌بندی کرد: “عبارات مزبور اگرچه امور دیگر را از مقام مطلق بودن خارج می‌کنند اما خود در همین جای‌گاه می‌نشینند و علی‌رغم سلب […]

استاد مطهری و نقد نسبی گرایی دکتر عبد الحسین خسروپناه چکیده مقاله نسبی گرایی یکی از مهمترین مباحث معرفت شناسی و فلسفی است که از دوران گذشته تا کنون اندیشمندان مغرب زمین و اسلامی را به خود مشغول ساخته است . استاد مطهری در آثار متنوع خود ضمن تعریف نسبیت و نسبی گرایی به تمایز […]

مارتا نوسبام و روایتی غیرنسبی گرایانه از اخلاق فضیلت ارسطویی م. اعتمادی نیا اخلاق مبتنی بر فضیلت از رشدی فزاینده در روزگار معاصر برخوردار است که این به نوبه خود ناشی از ناخرسندی عمومی از نظریه‌های متداول در فلسفه اخلاق جدید است. بسیاری بر این عقیده‌اند که ارتباط نظریه‌های رایج با تجربه‌های واقعی و محسوس […]

هرمنوتیک چیست و چه ارتباطی با نسبی گرایی دارد؟ واژه هرمنوتیک داراى دو اصطلاح است: أ- اصطلاح عام: در این اصطلاح، این واژه هر گونه تحقیقى را که در باره تفسیر متن صورت بگیرد، شامل می‌‏شود، از این رو هرمنوتیک، تمام نحله‌‏ها را در این زمینه در بر می‌گیرد و حتى مباحث الفاظ علم اصول […]