Tag: نشانه ای به رهایی

نشانه ای به رهایی: زندگی، آثار و اندیشه های والتر بنیامین بابک احمدی ت‍ه‍ران‌: ت‍ن‍در، ۱۳۶۶ والتر بنیامین یادآور اندیشه گران رنسانس است. ذهنی فرهیخته داشت؛ رها از هرگونه تعصب که تنها سودای جستن حقیقت را می شناخت. دانشی گسترده در زمینه های گوناگون حیات فکری دوران خویش را با هوشی انکار ناکردنی به هم […]