Tag: نشانه شناسی تنشی

تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره ی “قارعه”، با تکیه بر نشانه شناسی تنشی   دکتر احمد پاکتچی دکتر حمیدرضا شعیری هادی رهنما هدف این مقاله پیاده‌سازی نشانه‌شناسی تنشی در تحلیل فرآیندهای گفتمانی سوره‌های قرآن کریم است و از این جهت، نخستین کوشش محسوب می‌شود. یک «کلّ معنادار» از دو منظر قابل مطالعه است: ازمنظر «زایشی» […]