Tag: نشانه شناسی ساختگرا

  از نشانه شناسی ساختگرا تا نشانه – معناشناسی گفتمانی حمیدرضا شعیری دیدگاه گفتمانی با رویکرد نشانه – معناشناختی معتقد است تولیدات زبانی تابع فرآیندی پیچیده هستند که عوامل نشانه – معنایی بسیاری در آن دخیل اند. در چنین دیدگاهی، برخلاف روش های مطالعه ساختگرایی که تولیدات زبانی ر ابژه هایی بیرونی و مستقل از […]