Tag: نشانه شناسی فرهنگی

ارتباطات بین فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرآیندهای جذب و طرد فرزان سجودی در این مقاله از دیدگاه نشانه شناسی فرهنگی روابط بین فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرآیندهای جذب یا طرد جنبه هایی از فرهنگ های دیگر را بررسی کرده ایم. نشان می دهیم که پویایی […]

بررسی تطبیقی دو ترجمه ی اتللو با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی محبوبه سجادی فر دکتر فرزان سجودی   مقاله ی حاضر مطالعه ی تطبیقی دو ترجمه ی فارسی از نمایشنامه ی اتللوی شکسپیر، به ترجمه ی ابوالقاسم خان ناصر الملک و م.ا. به آذین است. هدف از نگارش این مقاله، نشان دادن ضرورت آشنایی مترجم […]

  نشانه شناسی چشم اندازهای فرهنگی در جغرافیای فرهنگی ابراهیم فیاض حسین سرفراز مطالعه آثار و عملکردهای مکانی و فضایی به عنوان بخشی از رفتارهای انسان در مطالعات نشانه شناختی امروزی کاربرد دارد. این آثار انسانساخت حاوی اطلاعات و معانی است که موضوع بحث دانش نشانه شناسی است. ازآنجاکه چشم انداز فرهنگی منعکس کننده فرهنگ […]