Tag: نشانه شناسی فرهنگ

نشانه شناسی هنر و مسائل روش شناختی نشانه شناسی فرهنگ پتر توروپ وجود متن هنر در فرهنگ و کارکرد مفهوم متن در نظریه نوعی چالش جدید میان روابط درون متنی و روابط برون متنی پدید آورده است. از یک سو، گسترش محیط رسانه ای امکان فعال کردن متن ها را گسترش داده است و از […]