Tag: نشانه های آوایی

کاربردشناسی نشانه های آوایی در نظام معنایی قرآن (تحلیل موردی سوره مرسلات) ابراهیم فلاح سجاد شفیع پور آواهای یک واژه از نگاه نشانه شناسی واحدهای بی مفهوم نیستند بلکه نشانه هایی اعتباری از مدلول های معنایی و قرائن متصل لفظی هستند که در جهت فهم بهتر مقصود گوینده نقش دارند. دانشی که عهده دار تبیین […]