Tag: نشانه ها

  درآمدی بر نشانه شناسی دکتر فرزان سجودی زبانشناسی و بخصوص آموزش های زبانشاس سوییسی، فردینان دو سوسور، تأثیر به سزایی بر نظریه ی ادبی در قرن بیستم داشته است. سوسور معتقد بود که زبانشناسی باید از بررسیِ درزمانیِ زبان، یعنی بررسی چگونگی تحولات تاریخی زبان فراتر رود و به بررسی همزمانی بپردازد؛ یعنی زبان […]