Tag: نشانه

نشانه از دیدگاه دریدا دکتر امیرعلی نجومیان «سرشت نشانه زبان‌شناختی»به تعبیری مهم‌ترین بخش از نظریات فردینان دو سوسور،زبان‌شناسی سویسی،است. این مقاله با بررسی نظام دلالت از دیدگاه سوسور زمینه‌ اصلی بحث را فراهم می‌کند.معرفی نشانه‌شناسی سوسور مقدمه لازم جهت بحث و بررسی دیدگاه و خوانش ژاک دریدا،متفکر فرانسوی،از نظام‌ نشانه‌ای سوسور را فراهم می‌کند.براین اساس،به […]