Tag: نظریه جامعه شناسی

درسگفتار پدیدارشناسی: نظریه و روش مصطفی مهرآیین نظریه جامعه شناسی پدیدارشناختی. نظریه هانا آرنت در بحث از پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم، یکی از مهمترین مفاهیم در این فلسفه ها این است که تأکید اصلی آنها بر خود آدمی است و اصولاً این فلسفه ها از بحران های وجودی خود انسان شروع می شوند. این مسأله که […]