Tag: نظریه گفتمان

نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی محمد سالار کسرایی  علی پوزش شیرازی در میان همه نظریه پردازان گفتمان، نظریۀ لاکلا و موفه جایگاهی خاص دارد؛ از آن که این دو اندیشمند بهتر از دیگران توانسته اند نظر به ای را که ریشه در زبان شناسی دارد به […]

نظریه گفتمان و علوم سیاسی دکتر علی اصغر داوودی مفهوم گفتمان امروزه در بسیاری از رشته ها و رهیافتها از زبان شناسی گرفته تا ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه گفتمان یکی از نظریات جدید و تأثیر گذار در عرصه علوم سیاسی است. جامعه شناسان و علمای سیاست […]

  نظریه گفتمان و علوم سیاسی دکتر علی اصغر داوودی   مفهوم گفتمان امروزه در بسیاری از رشته ها و رهیافت ها از زبان شناسی گرفته تا ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه ی گفتمان یکی از نظریات جدید و تأثیرگذار در عرصه علوم سیاسی است. جامعه شناسان […]