Tag: نظریۀ ادبی معاصر

مثنوی و نظریۀ ادبی معاصر شیرین دخت دقیقیان در این گفتار به بررسی فرازهای زیر در مثنوی مولوی می پردازیم: تمثیل لایه های معنا و تأویل نماد ابهام در متن خلأ متن و سکوت مرزهای توانشِ زبانی   تمثیل: شالوده و اساس ساختار مثنوی مولوی بر تمثیل استوار است. بیان تمثیلی سطحی از گفتار است […]