Tag: نظم نوین جهانی

  گزارش سخنرانی مراد فرهادپور با عنوان اشمیت و نوموس زمین نظم نوین جهانی امریکا و ظهور القاعده به مثابه نهیلیسم پست مردن جهان در حال دگرگونی است، تغییری که از قضا سمت و سویش چندان روشن نیست و سرنوشتی خوشایند را برای بشریت به تصویر نمی کشد. آشوب خاورمیانه به عنوان منطقه ای همیشه […]