Tag: نقد ادبی اروپایی

بحران و امنیت نقد مازیار مهیمنی در روایت فیلیپ داروس از تاریخ نقد ادبی در اروپای پس از جنگ، سه دوره اصلی از هم متمایز می شوند: نخست دوره ای صورت گرا و ساختارگرا، با محوریت رویکردهای زبانی و زبان شناختی، که داروس آن را واکنش منفی به فجایع جنگ و نمودار میل به از […]