Tag: نقد تصویر

    نقد تصویر – اومبرتو اکو ترجمه: فرهاد ساسانی “نقد تصویر” نخستین بار در سال ۱۹۷۰ در سیتماتیکز و سپس در سال ۱۹۸۲ در کتاب تفکر عکاسی چاپ شد. اکو در این مقاله ی موجز و فشرده ابتدا به این موضوعات اشاره می کند: نشانه ی شمایلی و خصوصیات شیء بازنمایی شده؛ نشانه ی […]