Tag: نقد قوه حکم

تأسیس زیبایی شناسی نکاتی درباره زیبایی شناسی کانت حمید معمریان معلم   معمولا هر بحثی درباره زیبایی شناسی را با باوم گارتن و استقلالی که به مباحث زیبایی شناسی بخشید شروع می کنند؛ اما به نظر من بهتر است در اینجا از اینگونه مسائل بی تأثیر و صرفا تاریخی صرف نظر کنیم و گفتگو را […]

زیبایی شناسی کانت با تأکید بر جایگاه اثر هنری در آراء او آیا کانت اثر هنری را دوست دارد؟ یوسف شیخی استتیک به عنوان علم شناسایی حسی امر زیبا با چرخش کانت از پرسش چیستی معرفت به چیستی زیبا اهمیتی ویژه می یابد. زیبایی شناسی کانت دنباله ی دغدغه های معرفت شناختی او برای گذار […]