Tag: نمادگرایی روسیه

نشانه شناسی در واپسین حلقه های نمادگرایی روسیه   احمد پاکتچی در این مقاله، مقصود از نشانه شناسی یعنی آن چه بعدها نشانه شناسی خوانده شده است؛ اگر چه در زمان طرح مسئله، نظریه پرداز اندیشه ی خود را بخشی از تأملاتش در حوزه های دیگر مانند فلسفه یا نقد ادبی پنداشته باشد. در ضمن، […]