Tag: نمادگرایی

ارزیابی نشانه شناسی روسیه در روی آورد به هنر دکتر احمد پاکتچی   در حالی که نشانه شناسی فرانسوی و امریکایی از دامان زبان شناسی و منطق برآمده، در روسیه زمینه اصلی این دانش نقد ادبی و نقد هنر بوده است. برای پاسخ به این پرسش که نشانه شناسی تا چه حد این امکان را […]