Tag: نهادهای سنتی

    دکتر بیژن عبدالکریمی به دلیل روند فروپاشی و اضمحلال بخش قابل توجهی از ارزش ها و هنجارهای سنتی در چند دهه اخیر، بسیاری از نهادهای پیشین اجتماعی، همچون نهادهای دینی، آموزشی و فرهنگی، از جمله نهاد سیاست که براساس ارزش ها و هنجارهای سنتی شکل گرفته بودند، در سراسر جهان در حال تهی […]