Tag: نو کنسرویتیو

چپ، آلترناتیو یا سوپاپ اطمینان لیبرال دموکراسی؟   دکتر ناصر فکوهی وقتی جمله‌ای را از چارچوب مفهومی و متنی و زبانی و زمانی و موضوعی آن خارج می‌کنیم، به نوعی بی‌معنایی یا نوعی گمراهی در معنا می‌رسیم که اگر هدفمان از گفتگو و بحث کردن رسیدن به نتیجه‌ای باشد، باید از این کار پرهیز کنیم. […]