Tag: نگارگری مکتب اصفهان

رابطه ی بینامتنی حکمت شاعرانه صائب و نگارگری مکتب اصفهان سیدرسول معرکنژاد بیشتر تاریخ نگاران نگارگری مکتب اصفهان عصر صفوی به جدایی نگاره از کتا ب آرایی و شعر روایی اشاره کرده اند و مطرح ساخته اند که دوگونه ی هنری نگارگری و شعر درصدد بوده اند که به عنوان گونه ی هنری مستقلی عمل […]