Tag: نیست انگاری

جستارها (۴): سترون خوانان نیست انگار زندگی! جستاری از دکتر محمد حسن علایی    کسانی که نیچه را فیلسوف زندگی (هستی) قلمداد می کنند سهم ما از زندگی را با توسل به نظرگاه نیچه، از دو سمت در خطر جدی و در سیطره ی دو خصم بزرگ تلقی می کنند، که نیچه عنوان مشترک این […]

هنر مدرن، نیست انگاری و تقدیر هنر دکتر محمود خاتمی بحث دربارۀ هنر مدرن نزد پدیدارشناسان هنر بسیار چالش انگیز بوده است. از آن زمان که هگل با رهیافت خاص خود به تحلیل پدیدارشناسانۀ هنر مدرن پرداخت و به شیوه و معنای مورد نظر خویش پایان آن را اعلام نمود، تاکنون همواره نکته گیریهای ژرفش، […]