Tag: نیچه و مرگ خدا

بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی با موضوع «بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه» تاریخ ۹ مهر ۹۸ برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه – دکتر اردبیلی > > > >

مرگ خدا و پیامدهای آن در فلسفه نیچه دکتر هدایت علوی تبار سپیده آزاده امامیه خدا و انگاره های هم بسته با او، در فلسفه ورزی نیچه موضوعیتی اساسی دارد. البته با این توضیح که نگاه نیچه به این مفاهیم، با رویکرد سایر اندیشمندان بسیار متفاوت است؛ او بسان دیگران برای اثبات مدعای خویش، دست […]