Tag: هادی صمدی

 اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن روجا علیزاده هادی صمدی موضوع اصالت اثر، یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در زمینۀ آثار یا اجراهای هنری بوده که همواره مورد توجه بسیاری از فیلسوفان و نظریه پردازان قرار گرفته است. با وجود آن که نگاه نوین به هنر در […]

نگاهی گذرا به نکات برجستۀ معرفت شناسی آلوین گُلدمن هادی صمدی نخستین کار معروف گلدمن در معرفت شناسی مقالۀ «نظریۀ علّی دانستن» (۱۹۶۷) است که در آن نظریۀ علّی معرفت ارائه شده است. نظریۀ علّی معرفت از سنخ نظریه های برون گرا بوده و نظریه ای است در پاسخ به مسألۀ گتیه که چهار سال […]

اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن روجا علیزاده هادی صمدی موضوع اصالت اثر، یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در زمینه آثار یا اجراهای هنری بوده که همواره مورد توجه بسیاری از فیلسوفان و نظریه پردازان قرار گرفته است. با وجود آن که نگاه نوین به هنر در […]