Tag: هاشم رضی

    دین و فرهنگ ایرانی، پیش از عصر زرتشت پژوهش و نوشته هاشم رضی ۱۳۸۴، انتشارات سخن   1- چگونگی وضع طبیعی: نکات مبهم در تاریخ ابتدایی، منظور از این مقدمه، دیانت و ارتباط آن با شئون فرهنگی و تمدن، زندگی در ایران کهن، سرشت و کار مردم، قوانین و دیانت، شکل فلات ایران، […]