Tag: هانتینگتون

در دوزخ تمدن‌زدایی، نگاه فلسفی رامین جهانبگلو به دنیای امروز   رامین جهانبگلو با انتشار کتاب “افول تمدن” نسبت به سیر قهقرائی تمدن هشدار داده است. او روزنه‌های امید را هم نشان می‌دهد: بازگشت به اندیشه‌ها و بنیادهای اخلاقی شرق که به ویژه در آموزه‌های گاندی و تاگور متبلور شده است.     کتاب تازه […]