Tag: هانی گوییه

تئاتر و وجود هانی گوییه ترجمه: مازیار مهیمنی این پرسشی است فلسفی، اگر فلسفه را تأملی بدانیم در باب نخستین اصول چیزها و ماهیت شان … سطور بالا آغاز کننده ی پیشگفتاری هستند که حکم درآمد کتاب حاضر و کتاب پیشین ما را دارد. وجود متأخر است بر ماهیت. اینجا نیز همان پژوهش پیشین را […]